Title Inclusion_type Release
Price
Mediatype_id Remarks 星级评价
金色财经(比特币教父) 新闻源推荐 半小时以内 500元 专栏 收录好,金色财经百家号大概率采集,权重高。          
金色财经(比特币特工) 垂直类 半天 500元 专栏 金色财经老号,曝光高          
金色财经(趣比特) 新闻源推荐 半小时以内 500元 专栏 收录好,垂直用户多,多家媒体采集          
金色财经(区块链蓝海) 新闻源推荐 半小时以内 500元 专栏 收录好